I. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki,
ul.Smugowa 10/12, 91-433 Łódź.
II. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego
będzie możliwy pod adresem e-mail: iod@uni.lodz.pl.
III. Dane  osób fizycznych będą wykorzystywane do przeprowadzenia konferencji “Rodzina i Praca 2018”.
IV. Dane  osób fizycznych będą  przetwarzane na podstawie przepisów:
obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej ustawa Pzp)
i innych ustaw związanych z przedmiotem zamówienia powszechnie
obowiązującego prawa.
W celu wykonania zadania w interesie publicznym (art. 6 lit. e)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
V. Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane  przez czas określony
przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
VI. Osoby fizyczne  mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile
pozwalają na to przepisy prawa.
VII. Osoby fizyczne  mają prawo wniesienia skargi do organu ds. ochrony
danych osobowych  w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy
ich przetwarzaniu.
VIII. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia konferencji.
Nie podanie ich skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konferencji.