Podczas konferencji będą Państwo mogli zapoznać się z efektami współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego w ramach dwóch projektów:
Hey, Techers! Don't leave the kids alone! (2016-1-IT02-KA201-024342)
oraz Well School Tech (2016-1-LT01-KA201-023171).

Główną ideą projektu jest edukacja włączająca jako główna odpowiedź na przemiany społeczne. Szczególnie dotyczy metod stosowanych przez nauczycieli szkół podstawowych w odniesieniu do głównych trendów przemian społecznych.  

Celem projektu jest wyposażenie zarówno uczniów, jak i nauczycieli w praktyczne umiejętności pozwalające na radzenie sobie z codziennymi zmianami w sposób skuteczny i zwiększający spójność w ramach społeczności, a także wpływający na wzrost poziomu ich  dobrostanu społecznego.  Szczególna uwaga zostanie poświęcona roli nauczyciela, jego konkretnym umiejętnościom (miękkim i zawodowym) oraz kompetencjom, a także metodologiom szkolenia. W pierwszym etapie projektu zbadany zostanie stanu faktycznego w zakresie integracji społecznej w szkołach podstawowych, ze specjalnym uwzględnieniem osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (ze względu na sytuację społeczno-ekonomiczną, niepełnosprawność). Na jej podstawie stworzone zostaną innowacyjne metody pracy z uczniami, które pozwolą nauczycielom angażować się bezpośrednio w sytuację każdego ucznia i jego rodziny, włączyć tę relację w sieć wymiany i społecznej spójności, a tym samym zapobiec ryzyku wykluczenia oraz osamotnienia w środowisku szkolnym. 

Szczegóły na stronie Hey, Teachers!

Program służy promowaniu dobrostanu psychicznego i jakości życia uczniów w okresie wczesnej adolescencji. Nowo utworzone narzędzia pedagogiczne będą wspierać wychowawców w radzeniu sobie ze złożonymi problemami wynikającymi z realiów szkolnych oraz w profilaktyce zachowań problemowych, poprzez włączenie do działań dla grupy docelowej takich interwencji, które pomogą i/lub poprawią zdolność definiowania celów osobistych, rozwiną umiejętność efektywnej komunikacji (w tym wyrażania pozytywnych i negatywnych emocji) i wyposażą w umiejętność stosowania skutecznych strategii rozwiązywania problemów szkolnych i osobistych, w tym zarządzania gniewem, kontrolą emocji i reagowania na agresywne zachowanie (np. byllying).

Celem projektu jest wypracowanie programu promowania dobrostanu psychicznego uczniów w okresie wczesnej adolescencji z wykorzystaniem metod ICT i podejścia partycypacyjnego.  Partnerzy projektu wymienią się dobrymi praktykami w zakresie kształtowania dobrostanu, a następnie na ich podstawie stworzą multimedialne narzędzia, które są atrakcyjne dla grupy docelowej projektu (strona www, aplikacje, filmy). Dzięki uczestnictwie w projekcie nauczyciele rozwiną niezbędne kompetencje i otrzymają narzędzia do monitorowania i zarządzania poziomem dobrostanu psychicznego uczniów.

 

Więcej informacji na stronie Well School Tech.