W dniach 24-25 września 2018 r. odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca.

Tegoroczny temat przewodni to:  Rodzina – edukacja – praca w poszukiwaniu dobrostanu”.


Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych, dotyczących pozytywnego funkcjonowania człowieka w głównych sferach jego aktywności, czyli w rodzinie, edukacji i pracy.

Rodzina i praca to najważniejsze i wzajemnie zależne obszary życia człowieka. Praca stanowi o podstawach ekonomicznych, dobrobycie rodziny. Rodzina jest najważniejszym źródłem wsparcia dla człowieka, gwarantującym mu efektywne funkcjonowanie również w sferze zawodowej. Badania jednoznacznie wskazują, że zadowolenie z pracy i szczęście rodzinne stanowią o poczuciu dobrostanu. Jednak konieczność podejmowania wielu ważnych decyzji, wykonywania licznych zadań w ograniczonej perspektywie czasowej oraz klimacie mobilności nie sprzyjają zadowoleniu z życia. Stąd nieodzowne staje się poszukiwanie zasobów osobistych oraz tych związanych z funkcjonowaniem systemu rodzinnego i organizacji, które mogą stanowić o radzeniu sobie z trudnościami.

W V-ej edycji konferencji, do rodziny i pracy, dołączona została edukacja. Obok koniecznego i popularnego obecnie kształcenia dorosłych na uwagę zasługuje również edukacja włączająca oraz dobrostan w szkole, który wymaga współdziałania rodzica, nauczyciela i ucznia. Wynika to z potrzeby traktowania systemu rodzinnego, zawodowego i edukacyjnego jako interaktywnych, co może stanowić nie tylko o efektywności edukacji, ale również o życiowej satysfakcji wszystkich zaangażowanych w ten proces.

Do wymiany doświadczeń i wspólnej dyskusji zapraszamy badaczy, praktyków oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką konferencji.


Proponowane obszary tematyczne:

  • Rodzina i kariera zawodowa – równoważenie czy konflikt ról?
  • Poczucie dobrostanu osób zorientowanych na karierę zawodową.
  • Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych, zawodowych i związanych z edukacją.
  • Zmiany w obszarach rodzinnym i zawodowym – szansą czy zagrożeniem?
  • Klimat organizacyjny a poczucie dobrostanu.
  • Złożoność zadań zawodowych jako wyzwanie dla edukacji.
  • Edukacja na różnych etapach życia a poczucie dobrostanu.
  • Edukacja włączająca – rola rodzica, nauczyciela i ucznia.